THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NIÊN 89 VĂN KHÊ – NGHĨA HƯƠNG- QUỐC OAI

 Ba Sào ( hội trưởng)      :  0978….  Vương Phong ( thủ quỹ)   : 0963….
 Văn Trường                   : 0978….  Vương Thọ                        : 0976….
 Việt Hùng                       : 0986….  Vương Công  Định             : 0973….
 Nguyễn Hữu Hải            : 035….  Nguyễn Văn Thành             : 096….
 Nguyễn Xuân Lịch Sử   : 0972….